Ο Αθλητισμός στο Προσκήνιο

Αλλάζουμε ακόμα περισσότερα

 1. Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk): Δημιουργία υπηρεσίας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία θα υποδέχεται αιτήματα και ερωτήματα αθλητών, αθλητικών φορέων και γενικότερα του κοινού, θα τα προωθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες και, εν συνεχεία, θα απαντά για την επίλυση διαδικαστικών, λειτουργικών, θεσμικών, νομικών, υπηρεσιακών και λοιπών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων της.
 2. Αθλητικός Συνήγορος: Θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ της αθλητικής οικογένειας (αθλητές, γονείς ανήλικων αθλητών, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, αθλητικοί φορείς, κλπ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τον έγκαιρο εντοπισμό και την δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών, που αφορούν σε απρεπή συμπεριφορά, κατάχρηση εξουσίας και φαινόμενα κακοδιοίκησης στο αθλητικό οικοδόμημα.
 3. Συμβουλευτική Γραμμή Υποστήριξης: Βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δομών με σκοπό την υποστήριξη των αθλητών που υφίστανται οποιουδήποτε είδους κακοποίηση. Υπάρχει ολοκληρωμένο Δίκτυο δομών στη  Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της βίας και την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη όσων έχουν υποστεί περιστατικά βίας. 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 είναι πάντα σε λειτουργία και έτοιμη να υποστηρίξει άτομα – θύματα βίας που θέλουν να σπάσουν τον κύκλο βίας.
 4. Κώδικες Ακεραιότητας:
  α) Κώδικας Δεοντολογίας: Δημιουργία και πιστή τήρηση από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις των δεοντολογικών αρχών και διεθνών προτύπων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και των λοιπών φορέων του αθλητισμού και ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες των Ομοσπονδιών, εναρμονισμένος με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΟΕ με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και τον Κώδικα της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας.
  β) Πειθαρχικός Κώδικας: Επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα, και τήρηση στην κατεύθυνση των αρχών της ΔΟΕ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματός τους, με στόχο να τεθούν σαφή όρια στο ρόλο και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων στον αθλητισμό.
  Υποχρεωτική δημιουργία και επικαιροποίηση των Κωδίκων αυτών έως το τέλος Αυγούστου 2021 και πιστή εφαρμογή αυτών. Λειτουργία μηχανισμών ελέγχου για την απρόσκοπτη εφαρμογή τους.
 5. Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών: Ενεργοποιούμε έναν σημαντικό πυλώνα στον τομέα της αθλητικής έρευνας και ιατρικής της άσκησης, ο οποίος για χρόνια ήταν ανενεργός. Με τη μετεγκατάσταση των γραφείων του σε νέους χώρους στο Ο.Α.Κ.Α. και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό του με καινοτόμα ιατρικά μηχανήματα, το ΕΚΑΕ ξεκινά άμεσα να επιτελεί το αθλητικό και κοινωνικό έργο του: την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την αθλητική ψυχολογία, αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με τις αθλητικές Ομοσπονδίες.
 6. Αθλητική Ψυχολογία: Υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες για την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης στους αθλητές, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 7. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών: Υπό την εποπτεία του «Ζήσε Αθλητικά», και σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, δημιουργούμε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών. Θα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς επιμορφωτικού θεσμού για τα στελέχη του αθλητισμού, ώστε όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό να έχουν κατάλληλη κατάρτιση, γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού και αθλητικού management, οικονομικής διαχείρισης, τεχνικών προσέλκυσης εσόδων και χορηγιών, διοικητική σκέψη, κλπ.
 8. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων: Συνεχής επικαιροποίηση των νομίμων ερασιτεχνικών σωματείων, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 9. Μητρώο Προπονητών: Έχει ήδη θεσπιστεί στο ν. 4726/2020 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.
 10. Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων: Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο, αναφορικά με τη δραστηριότητα και τη σωστή λειτουργία τους στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.
 11. ΧΙΛΩΝ-Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε: Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ με την αύξηση του συντελεστή βαρύτητας σε θέματα καλής διακυβέρνησης Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε ένα σύστημα που εξασφαλίζει αξιοκρατία και διαφάνεια στις επιχορηγήσεις των ομοσπονδιών, βασισμένο στην αποτύπωση μετρήσιμων δεδομένων για τις πλήρεις δραστηριότητές τους. Προχωράμε στην.
 12. Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025: Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού και της συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ δημιουργούμε:
  Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Αθλητικά 240 Σωματεία)
  Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών
  Μητρώο Προπονητών και Εκπαιδευτών
  Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας
  Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού
  Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
  Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων- Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών
  Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων
  Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων
  Πλατφόρμα Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
  Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Σύμβαση Macolin)
 13. Σποτάκια – βιντεομηνύματα: καμπάνια μέσω των social media για την προώθηση μηνυμάτων πρόληψης της βίας και αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοποίησης στον αθλητισμό με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα ζητήματα αυτά.